CALENDARI FISCAL PER A LEXERCICI 2017

Pagament

TRIBUT

PERÍODE VOLUNTARI

DATA CÀRREC REBUTS DOMICILIATS

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

23/01/17 a 24/03/17

03/03/2017

Taxa pel subministrament daigua

13/03/17 a 15/05/17

13/04/2017

Taxa de clavegueram

13/03/17 a 15/05/17

13/04/2017

Taxa per a la recollida descombraries 1r.semestre

08/05/17 a 10/07/17

09/06/2017

Taxa per a la recollida descombraries 2n.semestre

16/10/17 a 18/12/17

17/11/2017

Taxa del cementiri municipal

16/10/17 a 18/12/17

17/11/2017

Taxa dentrada de vehicles a través de les voreres

16/10/17 a 18/12/17

17/11/2017

Pagament

El pagament dins el període voluntari es pot fer mitjançant domiciliació bancària o bé es realitzarà en efectiu a loficina de La Caixa de Bellvís presentant el  document de pagament corresponent. Transcorregut el període voluntari els deutes seran exigits en període executiu i meritaran el recàrrec de constrenyiment i els interessos de demora que pertoquin i, en el seu cas, les costes que es produeixin.

Altres rebuts

Aquest calendari fiscal no inclou els tributs amb gestió i recaptació delegada a lOrganisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En aquest cas és la pròpia Diputació de lleida qui fixa  els períodes de recaptació voluntària dels rebuts. 

http://www.oagrtl.cat/

Edicte daprovació del calendari fiscal per a lexercici 2016